семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірівo

фінансово-банківський сектор

План навчальних заходів на 2018 рік

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
 
Стратегічне управління та планування 

Национальный Центр Подготовки Банковских Работников Украины (НЦПБРУ)

 1. Фінансовий менеджмент в банку
 2. Система стратегічного планування та управління діяльності банку
 3. Бізнес-процеси в банку: впровадження, управління, оптимізація
 4. Управління бізнес-процесами в банку: методика, організація та автоматизація
 5. Практичні аспекти аналізу і контролінгу в банківській діяльності
 6. Теорія та практика побудови бюджетного управління в комерційному банку
 7. Сучасні методи бюджетування та ціноутворення в бізнес-лініях банку
 8. Стратегічний управлінський облік в банках
 9. Оцінка прибутковості банківського бізнесу
 10. Оцінка та аналіз діяльності банків
 11. Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку України. Автоматизація управлінського обліку
 12. Технологія управління витратами в банку
 13. Основи управління проектами. Організація системи управління проектами у банку
 14. Організація та впровадження системи внутрішнього контролю в банках
 15. Практичні аспекти організації роботи банку для мінімізації загальнобанківських витрат
 16. Управління грошовими потоками як складова функція фінансової служби
 17. Централізований бек-офіс. Методика розрахунку ефективності централізації бек-офісу. Взаємодія фронт-офісу та бек-офісу
 18. Оновлені підходи до процедур інспектування банків: процес перевірки та рейтингова оцінка
 19. Оптимізація бізнес-моделі комерційного банку у складних економічних умовах
 20. Методи прогнозування банкрутства банку
 21. Практичні аспекти змін до положення про реєстрацію та ліцензування банків
 22. Фінансовий аналіз банку: практичні аспекти аналізу, оцінки діяльності і контролінгу в банківських установах
 23. Особливості корпоративного управління в банках
 24. Оцінка та управління ліквідністю комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Практична реалізація вимог Базель III з ліквідності в українських банках
 25. Регіональна мережа банку: управління та розвиток
 26. Практичні аспекти аналізу та оцінки ефективності діяльності підрозділів регіональної мережі комерційного банку
 27. Корпоративна соціальна відповідальність та річна звітність банків – NEW 
Казначейство
 1. Казначейство та казначейські операції
 2. Управління ліквідністю в банку
 3. Трансфертне ціноутворення в банку
 4. Лімітування операцій міжбанківського кредитування. Визначення кредитоспроможності банків-контрагентів. Розрахунок лімітів по операціях міжбанківського кредитування
 5. Фінансова діагностика надійності банків
 6. Актуальні питання управління активами та пасивами в комерційному банку. Система показників з оцінки якості управління активами та пасивами
 7. Використання методу ефективної ставки відсотка для оцінки та обліку фінансових інструментів, згідно МСФЗ та вимог НБУ
 8. Визначення справедливої вартості інструментів хеджування. Хеджування грошових потоків
 9. Побудова системи управління ліквідністю банку: мінімально необхідні звіти, система показників управління ліквідністю та їх використання у прийнятті рішень, необхідні бази даних та наявні ІТ-рішення
 10. Методи і форми розподілу (алокації) витрат підтримуючих напрямів на бізнес-підрозділи
 11. Практика управління лімітами на міжбанківські операції. Позиціювання банку серед конкурентів та аналіз ринкового стану у цільовій групі
 Внутрішній аудит та контроль
 1. Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в комерційних банках
 2. Практичні аспекти застосування Міжнародних стандартів аудиту у банківських установах
 3. Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю та управління ризиками
 4. Практичні аспекти побудови ефективної функції внутрішнього аудиту: сучасні технології та шляхи розвитку
 5. Практичні аспекти аудиторських перевірок
 6. Ризик-орієнтоване планування діяльності банківського аудиту та аудиторської перевірки
 7. Аудит вимог Базельського комітету
 8. Аудит рейтингового процесу клієнтів нероздрібного бізнесу та корпоративного управління згідно вимог Базель ІІІ
 9. Аудит оцінки внутрішнього капіталу банків згідно вимог Базельського Комітету
 10. Внутрішній аудит депозитних операцій банку
 11. Внутрішній аудит операцій з цінними паперами в банках
 12. Внутрішній аудит кредитних операцій банку
 13. Внутрішній аудит розрахунків з використанням банківських платіжних карток
 14. Внутрішній аудит ризиків
 15. Організація системи управління операційними ризиками у відповідності до вимог Базельського Комітету
 16. Внутрішній аудит обліково-операційних операцій банку
 17. Внутрішній аудит оподаткування операцій банку
 18. Внутрішній аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
 19. Внутрішній аудит та шахрайство
 20. Внутрішній аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами
 21. Внутрішній аудит казначейських операцій
 22. Внутрішній аудит платіжних систем
 23. Внутрішній аудит клієнтського масиву
 24. Внутрішній аудит ефективності управління філією
 25. Внутрішній аудит системи захисту банківської таємниці
 26. Внутрішній аудит якості обслуговування клієнтів
 27. Аудит закупівель та господарських операцій
 28. Внутрішній аудит закупівельної діяльності, шахрайства у процесах закупівель
 29. Аудит окремих питань управління персоналом: робота у вихідні дні та понаднормово, премії та мотивація, трудові відносини по договорах підряду
 30. Внутрішній аудит кредитних операцій, простроченої та проблемної кредитної заборгованості
 31. Аудит організації касової роботи у Банку та його структурних підрозділах: практичні аспекти. Ревізії як інструмент
 32. Аудиторські звіти. Як привернути увагу, залучити та переконати менеджмент
 33. Оцінка ризиків та планування аудиторських перевірок. Сучасні підходи та міжнародна практика
 34. Методологічні аспекти внутрішнього аудиту інформаційних систем
 35. Організація процесу самооцінки внутрішніх контролів ІТ у відповідності з методологією Cobit
 36. Побудова системи безперервного дистанційного аудиту
 37. Складання матриці внутрішніх контролів та ризиків при проведенні аудиторської перевірки
 38. Ризик-орієнтований внутрішній аудит на прикладі аудиту регіональної мережі та аудиту процесу управління кредитним ризиком
 39. Аудит дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та окремих питань комплаєнс контролю
 40. Ризикові питання аудиту управління персоналом/ кадрових питань
 41. Контроль якості аудиту, програма гарантії та підвищення якості внутрішнього аудиту, проведення внутрішніх оцінок – NEW
 42. Практика планування та проведення аудиту процесів банку. Кейси – NEW
 43. Ризик-орієнтоване планування та оформлення робочих документів для підрозділів внутрішнього аудиту – NEW
 44. Аудит виконання функції валютного контролю при здійсненні операцій з іноземною валютою. Аудит операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти – NEW
 45. Аудит інформаційного ризику в банках України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України – NEW
 46. Аудит ефективності внутрішнього контролю – NEW
 47. Технологія проведення внутрішнього аудиту систем бухгалтерського обліку – NEW
 48. Аудит рейтингового процесу клієнтів нероздрібного бізнесу та корпоративного управління відповідно до вимог Базель ІІІ – NEW
Управління персоналом банку
 1. Оцінка персоналу: ефективні методики та інструменти
 2. Мотиваційні системи в банках. Впровадження КРІ - необхідність чи данина моді
 3. Розробка та реалізація політик та процедур в системі управління людськими ресурсами сучасного банку
 4. Управління результативністю менеджменту і персоналу комерційного банку
 5. Кадрове діловодство в банку. Огляд останніх змін трудового законодавства
 6. Оптимізація банківського персоналу
 7. Професійний HR – менеджер. Основні правила для успішної роботи
 8. Безперервні зміни і точки зростання компанії у контексті організаційно-кадрового аудиту
 9. Технології роботи з кадровою документацією
 10. Організація діловодного процесу, технологія роботи з вхідною та вихідною кореспонденцією, ведення архівної справи
 11. Організація контролю виконання документів / доручень в банку
 12. Зміни у кадровому обліку і звітності
 13. Системи мотивації персоналу банку: існуюча міжнародна практика, тенденції розвитку, практика вітчизняних банків
 14. Кадровий аудит в системі управління персоналом
 15. Особливості прийому на роботу іноземців. Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій
 16. Інтерв’ю по компетенціям vs стрес-інтерв’ю
Залучення та обслуговування клієнтів
 1. Побудова системи управління взаємовідносинами з клієнтами в банку
 2. Аспекти успішних продажів банківських продуктів
 3. Перехресний продаж банківських продуктів (cross-selling)
 4. Private Banking & Wealth Management: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (high net worth individual)
 5. Роздрібний бізнес в банку: продуктова, маркетингова та клієнтська політики
 6. Стратегії та технології CRM у банках
 7. Практики ефективного CRM в умовах кризи та тиску KPI: прості та дієві способи подвоєння ефективності перехресних продажів
 8. Альтернативні канали продажу банківських продуктів в сучасних економічних умовах
 9. Особливості залучення та утримання корпоративних клієнтів на банківському обслуговуванні Ефективна організація роботи із залучення корпоративних клієнтів та продажів банківських продуктів корпоративним клієнтам
 10. Висококласний сервіс та спілкування з клієнтами. Тренінг
 11. Електронні канали продажу банківських продуктів
 12. Методи і інструменти нарощування клієнтської бази в умовах жорсткої конкуренції та економічного спаду
 13. Сегментація клієнтської бази. Створення банківських продуктів для роздрібного бізнесу
 14. Управління продажами в банку через наставництво 
Банківськi продукти
 1. Управління продуктами (Product management) у фінансових установах
 2. Алокація накладних витрати на банківські продукти. Визначення прибутковості банківських продуктів
 3. Процес створення продукту
 4. Оцінка та методи розрахунку собівартості і прибутковості банківських продуктів
 5. Методика розробки банківського продукту для клієнтів малого та мікро бізнесу: розробка, впровадження, організація продажів. Практичне застосування
 6. Роздрібні депозитні продукти. Теорія та практика ефективного залучення депозитів фізичних осіб
 7. Сучасні кредитні продукти
 8. Оцінка прибутковості банківських продуктів
 9. Продуктова корзина кожного сегменту клієнтів та її використання в "крос-продажах" – NEW
Маркетинг
 1. Розрахунок економічної ефективності маркетингових заходів банку
 2. Банківський брендінг – формування, просування, оцінка
 3. Основні передумови ефективної роботи мережі продажів банку
 4. Маркетинг банківських роздрібних послуг
 5. Якісний сервіс як конкурентна перевага на ринку роздрібних банківських послуг. Методологічне забезпечення, практика, впровадження та організація контролю
 6. Банківські продукти та їх маркетинг
 7. Підвищення ефективності продажів банківських продуктів
 8. Методи пошуку, залучення та утримання клієнтів. Практичний маркетинг
 9. Антикризова комунікація: практикум по роботі в ON-LINE
 10. Захист бренду роботодавця в інформаційному просторі. Управління репутацією роботодавця
 11. Блогінг в банківській діяльності - ефективний інструмент комунікації з клієнтом – NEW
Кредитування
 1. Кредитування корпоративних клієнтів
 2. Аналіз та оцінка кредитного портфелю банку
 3. Кредитування малого бізнесу. Особливості використання технології мікрокредитування у практиці вітчизняних банків
 4. Кредитний аналіз клієнтів МСБ
 5. Кредитний моніторинг
 6. Формування навичок проведення кредитного аналізу у співробітників кредитних підрозділів
 7. Факторингові операції
 8. Іпотечне кредитування
 9. Особливості формування резервів за кредитними операціями банків
 10. Кредитний скоринг – теорія та практика
 11. Вивчення методів фальсифікації даних в балансі підприємства, методи їх розпізнавання
 12. Сучасні підходи та методики управління кредитним портфелем в кризових умовах
 13. Аналіз фінансового стану позичальника. Структура та оцінка (інтерпретація) фінансової звітності підприємств
 14. Особливості оцінки майна з метою забезпечення кредитних зобов’язань
 15. Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
 16. Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
 17. Нові кредитні продукти для корпоративних клієнтів
 18. Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
 19. Механізми та варіанти кредитування підприємств АПК
 20. Споживче кредитування з використанням платіжних карт
 21. Скориговане на ризик ціноутворення на кредити із складною структурою грошових потоків, що фінансуються зобов’язаннями різної строковості
 22. Аналіз кредитної заявки корпоративного клієнта: виявлення, попередження і управління кредитними ризиками
 23. Методологія аналізу фінансового стану позичальника юридичної особи та оцінка кредитних проектів (фінансування оборотного капіталу та інвестиційних проектів)
 24. Розробка рейтингової системи оцінки кредитоспроможності позичальників корпоративного бізнесу - особливості, побудова, впровадження та валідація моделей
 25. Кредитна безпека банку
 26. Вимоги НБУ при оцінці застави. Експрес-оцінка маслозаводів, молокозаводів, винзаводів. Експрес-оцінка птахокомплексів і маслозаводів. Експрес-оцінка хлібозаводів, комбікормових заводів, елеваторів – NEW
 27. Антикризове управління заставним портфелем – NEW
 28. Застава рухомого майна: несподівані відповіді – NEW
Робота з проблемною заборгованістю
 1. Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. Методи стягнення. Судова практика
 2. Робота банку з різними видами застав, переоцінка заставного майна з метою реалізації. Практика стягнення проблемної заборгованості за рахунок заставленого майна
 3. Розірвання кредитних договорів, стягнення заборгованості, накладення арешту на майно боржника – основні аспекти, умови, проблеми та порядок їх вирішення
 4. Корпоративні клієнти: причини виникнення проблемної заборгованості та їх профілактика
 5. Практичні аспекти звернення стягнення на предмет застави, питання реалізації заставленого майна
 6. Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних умовах: Загальноорганізаційні, юридичні та податкові аспекти. Альтернативи зверненню стягнення
 7. Практикум з повернення боргів: психологія та технологія роботи з боржниками
 8. Банкрутство – як спосіб уникнення від сплати кредиту. Основні методи та підходи при виявленні псевдобанкрутств
 9. Добровільна реалізація як інструмент повернення проблемної заборгованості
 10. Робота з проблемними позичальниками банку: психологічні аспекти впливу на прийняття рішення
 11. Мовні стратегії впливу: практична риторика для бізнесу
 12. Колекшн в банку: особливості здійснення soft, hard та legal колекшн. Реструктуризація проблемних активів
 13. Індикатори та звітність у сфері збору боргів. Кращі практики – NEW
Управління ризиками в банку
 1. Управління ризиками в банку. Система ризик-менеджменту
 2. Менеджмент ризику ліквідності в банку
 3. Менеджмент процентного та кредитного ризиків в банку
 4. Менеджмент ризику забезпечення
 5. Менеджмент валютного ризику в банку
 6. Менеджмент ринкового ризику в банку
 7. Менеджмент цінового ризику в банку
 8. Управління кредитним ризиком корпоративних, роздрібних і МСБ клієнтів
 9. Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
 10. Система раннього попередження як елемент управління ризиками
 11. Кількісні методи оцінки ризиків
 12. Управління інформаційними ризиками
 13. Створення карти операційних ризиків та її використання у прийнятті рішень в реальній роботі
 14. Вдосконалення ризик-менеджменту та прозорості банку через впровадження Базель ІІ, Базель ІІІ
 15. Управління рентабельністю та операційними ризиками комерційного банку на основі процесного менеджменту
 16. Організація ефективного управління операційними ризиками в системі внутрішнього контролю банку. Практика впровадження моделей управління операційним ризиком, передумови та індикатори ефективності (з елементами ділової гри)
 17. Індивідуальна оцінка кредитних ризиків великих позичальників по МСФЗ та Аналіз структурних ризиків та їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
 18. Методика розрахунку ризиків цінних паперів (практичний аспект)
 19. Оптимізація та мінімізація кредитних ризиків при проведенні факторингових операцій
 20. Інструменти і методи контролю і мінімізації операційних ризиків
 21. Комплексна система управління ризиками на основі підходу «грошовий потік під ризиками». Управління резервами під кредитні ризики
 22. Ризики заставного забезпечення. Теорія та практика
 23. Оцінка ризиків при кредитуванні підприємств сільськогосподарського сектора
 24. Оцінка розміру подушки ліквідності для покриття втрат грошових потоків, викликаних ризиками
 25. Ризики кредитування корпоративних клієнтів комерційних банків
 26. Управління банківськими ризиками і капіталом: теоретичні та практичні аспекти – від побудови організаційної структури до ідентифікації, оцінки і лімітування окремих ризиків
 27. Оцінка та управління процентним ризиком комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком
 28. Моніторинг кредитного ризику (індивідуальний і портфельний підхід)
 29. Агрегування банківських ризиків, розрахунок необхідного капіталу під кожен вид ризиків
 30. Методологія стрес-тестування, поняття та розрахунок різних рівнів ризику
 31. Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку
 32. Стрес-тестування кредитного портфелю
 33. Стрес-тестування стійкості капіталу до кредитного, ринкового та валютного ризиків
 34. Стрес-тестування різних ризиків – NEW
 35. Актуальні питання побудови системи управління комплаєнс ризиком в банках України – NEW
 36. Управління ризиком шахрайства в процесі кредитування корпоративних клієнтів – NEW
Фінансовий моніторинг
 1. Організація та діяльність фінансового моніторингу в банку. Методика оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів
 2. Фінансовий моніторинг операцій з цінними паперами
 3. Створення та використання систем автоматизації фінансового моніторингу в банківських установах. Інтеграція таких систем у банківську систему управління ризиками
 4. Впровадження вимог FATCA в банках
 5. Проблемні питання фінансового моніторингу за результатами перевірок банків
 6. Фінансовий моніторинг та безпека касових операцій
 7. Оптимізація фінансового моніторингу
 8. Ідентифікація нерезидента (документи, що посвідчують особу, підтверджують місце проживання/перебування, джерела походження коштів)
 9. Побудова ефективної системи первинного фiнансового монiторингу у нових умовах. Iнформацiйний обмiн мiж банками та ДСФМУ. Ризики ринку цiнних паперiв у сферi фiнансового монiторингу
 10. Камеральне виявлення фірм «одноденок», «транзитерів», «податкових ям», «прихованих банкрутів», «зберігачів активів» та інших «схемних» компаній за сумнівними фінансовими показниками - NEW
 11. Практичні аспекти організації роботи із пов’язаними особами у банках - NEW
 12. Основи роботи у комерційному банку із національними публічними діячами та механізми їх виявлення – NEW
 13. Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картам – NEW
Комплаєнс – NEW
 1. Функція комплаєнс в комерційному банку: програмні та процедурні продукти. Управління "відповідністю" в банку із застосуванням комплаєнс технологій
 2. Створення та поетапна інтеграція системи комплаєнс в банківські установи України
 3. Комплаєнс-контроль: ефективний механізм захисту власників банків та топ-менеджменту або зайві обмеження – NEW
Цінні папери
 1. Операції банків з цінними паперами
 2. Управління портфелем цінних паперів
 3. Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами, формування резервів
 4. Актуальні проблеми вексельного обігу у відповідності до нових нормативних документів з видачі, обігу та погашенню фінансових векселів
 5. Порядок інвестування шляхом здійснення угод на фондових біржах України
 6. Оцінка фінансового стану емітента (практичний аспект)
 7. Корпоративні дії: порядок проведення емісії акцій, організації виплат дивідендів, розкриття інформації для акціонерів
 8. Програма дій щодо реалізації вимог закону № 1587-VII від 04.07.2014 про особливості корпоративного управління в банках
Валютні операції та валютний контроль
 1. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями. Міжнародні платежі, акредитиви
 2. Фінансування міжнародної торгівлі
 3. Документарні та гарантійні операції комерційних банків при фінансуванні міжнародних угод
 4. Кореспондентські відносини та міжнародні розрахунки
 5. Особливості застосування валютного та податкового законодавства за операціями фізичних осіб
 6. Актуальні питання застосування валютного законодавства у сфері валютного контролю
 7. Практика складання статистичної звітності про валютні операції банків та її подання до НБУ. Аналіз операцій банків на валютному ринку України за статистичними звітами
 8. Планування, організація та порядок проведення перевірок банків з питань валютного контролю. Огляд найбільш типових порушень та недоліків, які встановлюються в ході перевірок
 9. Основні напрямки роботи з документарними операціями (випуск та супроводження документарних акредитивів, банківських гарантій та резервних акредитивів, здійснення розрахунків у формі документарного інкасо
 10. Банківські гарантії. Уніфіковані правила для гарантій на вимогу (публікація № 758 МТП, редакція 2010р.)
 11. Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам
 12. Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків
 13. Експортне кредитування та питання валютного регулювання, які виникають при наданні таких операцій
 14. Повний цикл обслуговування валютного контракту в комерційному банку (відкриття рахунку нерезиденту інвестору, перевірка пакету документів, юридичне супроводження) - NEW
Бухгалтерський облік, розрахунки та оподаткування
 1. Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
 2. Підготовка фінансової звітності банків згідно міжнародних стандартів. Останні зміни в МСФЗ та нормативних документах НБУ
 3. Практичні аспекти бухгалтерського обліку валютних операцій
 4. Облік та оподаткування операцій банку з основними фондами, нематеріальними активами, малоцінними предметами та земельними ділянками
 5. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з цінними паперами
 6. Оподаткування банківських установ податком на прибуток та ПДВ з урахуванням законодавчих змін, а також останніх роз’яснень ДПАУ
 7. Облік операцій по заробітній платі, відрядження
 8. Бухгалтерський облік кредитних та депозитних операцій банків відповідно до вимог МСФЗ та інструкції з бухгалтерського обліку НБУ. Розгляд основних питань з бухгалтерського обліку операцій щодо врегулювання проблемної кредитної заборгованості
 9. Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті в банках України. Деривативи як інструменти хеджування ринкових ризиків. Застосування та облік деривативів у банках
 10. Особливості складання податкової звітності за звітні періоди
 11. Оподаткування простроченої та безнадійної заборгованості. Облік процентів при проведенні заходів з урегулювання сумнівної заборгованості
 12. Оптимізація оподаткування проблемної заборгованості. Особливості оподаткування операцій банків з борговими зобов’язаннями за фінансовими кредитами. Нове в оподаткуванні операцій з відступлення права вимоги боргів та продажу (відчуження) об’єктів застави (іпотеки)
 13. Визнання в бухгалтерському обліку поточних та відстрочених активів та зобов’язань з податку на прибуток. Розкриття інформації щодо витрат, відстрочених податкових активів та зобов’язань з податку на прибуток у фінансовій звітності банків
 14. Бухгалтерський облік результатів припинення визнання активів банку. Особливості обліку окремих операцій та розкриття у фінансовій звітності
 15. Зміни та особливості нарахування, утримання та перерахування податків з доходів фізичних осіб
 16. Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
 17. Практичні аспекти бухгалтерського обліку операцій з платіжними картками
 18. Бухгалтерський облік та оподаткування документарних операцій
 19. Особливості оподаткування податком на прибуток операцій банку, відображених в обліку з урахуванням вимог МСФЗ
 20. Облік реклами та представницьких витрат
 21. Трансфертне ціноутворення в оподаткуванні прибутку підприємств – зміна в Податковому Кодексі України
 22. Бухгалтерський та податковий облік господарських операцій банку
 23. Актуальні питання оподаткування доходів фізичних осіб у 2016 році (останні зміни). Особливості оподаткування військового збору та процентів (пасивних доходів)
 24. Організація бухгалтерського обліку податкових різниць
 25. МСБО 12 (податки на прибуток), МСБО 36 (знецінення активів), МСБО 39 (фінансові інструменти: визнання та оцінка)
 26. Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
 27. Облік фінансових інструментів та оцінка якості кредитного портфелю згідно з МСФЗ
 28. Запровадження МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» в банках» – NEW
 29. МСФЗ 16. Оцінка капіталу та кредитних ризиків згідно Базелю, МСФЗ та НБУ» – NEW
 30. Перехід банків України на подання звітності за МСФЗ в XBRL – NEW
Операції з платіжними картками
 1. Нормативно-правові аспекти емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням
 2. Діяльність Банку на ринку платіжних карток. Практичні аспекти забезпечення карткового бізнесу
 3. Нормативно-правове забезпечення у сфері карткового бізнесу
 4. Електронна комерція та міжнародні карткові платіжні системи
 5. Електронні гроші та їх нормативно-правове регулювання в Україні Порядок узгодження правил системи електронних грошей/ здійснення операцій з електронними грошима
 6. Нові вимоги до функціонування платіжних систем
 7. Відкриття та обслуговування корпоративних карток
 8. Овердрафтне кредитування, погашення заборгованості за кредитами овердрафт. Розрахунки з МПС
 9. Планування роботи та обслуговування банкоматів
 10. Претензійна робота за спірними трансакціями по платіжних картках
 11. Чіп-технології та торговий еквайрінг
 12. Бізнес еквайрінг
Розрахунково-касове обслуговування
 1. Практичний курс навчання касирів-операціоністів базовим навичкам роботи в кредитно-фінансової установі на основі нормативно-правової бази НБУ
 2. Продаж та покупка дорожніх чеків
 3. Робота з готівковою валютою (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системи захисту та методики визначення фальсифікатів. Методи дослідження банкнот, цінних паперів, дорожніх чеків та фінансових документів
 4. Обслуговування поточних рахунків
 5. Професійна ефективність інкасаторів в екстремальних умовах діяльності
 6. Взаємовідносини між підрозділом інкасації та підрозділом касових операцій на сучасному етапі
 7. Інкасація банкоматів і платіжних терміналів. Загальні відомості, технологія, безпека – NEW
 8. Відкриття рахунку юридичним та фізичним особам, типові помилки потенційних клієнтів банку та ознаки визнання діяльності банку ризиковою – NEW
Правове регулювання діяльності банку
 1. Останні зміни законодавства, що регламентують діяльність банків
 2. Правове регулювання здійснення банками документарних операцій (операції з акредитивами, гарантіями, контргарантіями, авалювання векселів тощо) в розрізі українського законодавства та міжнародного права
 3. Правове забезпечення гарантійних операцій банків
 4. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань. Задоволення вимог заставодержателя: законодавче регулювання та практичні аспекти
 5. Дозвільна документація в будівництві: актуальні юридичні питання практики фінансування будівництва об’єктів нерухомості
 6. Принципи та практика побудови ефективної системи взаємовідносин банку та державної виконавчої служби на етапі примусового стягнення заборгованості з боржника
 7. Особливості оцінки майна з метою забезпечення кредитних зобов’язань
 8. Практичні питання стягнення боргу за кредитними договорами
 9. Особливості кримінального провадження за кримінально - процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
 10. Нова система реєстрації нерухомості: державний земельний кадастр, реєстрація прав та обтяжень
 11. Іпотечні та кредитні спори: від переговорів до виконання рішення суду. Проблеми кримського та східного регіонів
 12. Нерухомість на окупованих територіях: законодавство України та окупаційне законодавство щодо прав власності та прав іпотеки
 13. Нові вимоги законодавства до корпоративного управління в банках та розкриття їх кінцевих власників
 14. Іпотечні та кредитні суперечки: від переговорів до виконання рішення суду. Проблеми кримського та східного регіону
 15. Позасудові способи звернення стягнення на заставлене майно
 16. Участь банківських установ в процедурах банкрутства підприємств. Судова практика – NEW
 17. Особливості судової роботи із заставними кредитами – NEW
Банківська безпека
 1. Створення ефективної системи банківської безпеки
 2. Створення внутрішньобанківської бази даних негативної інформації (визначення, збір, систематизація) та використання бази даних негативної інформації у роботі банку
 3. Корпоративна безпека: прогнозування, попередження, запобігання ризиків та загроз – забезпечення безперервності бізнесу
 4. Взаємодія з органами МВС, СБУ, прокуратури, органами судочинства
 5. Протидія працівників банку незаконним вимогам податкової служби та інших фіскальних, контролюючих, державних органів
 6. Система оцінки благонадійності кандидата, лояльності працівника та аналізу ризиків посадових крадіжок та шахрайства персоналу
 7. Система автоматизованого моніторингу щодо протидії внутрішнім і зовнішнім протиправним проявам
 8. Криптографічний захист інформації в системах телекомунікацій та автоматизації банківських процесів в Україні
 9. Впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі галузевого стандарту інформаційною безпекою СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010
 10. Захист персональних даних та банківської таємниці в контексті автоматизації банківських процесів
 11. Актуальні проблеми протидії шахрайству у сфері банківського кредитування
 12. Розробка та впровадження політики класифікації та захисту інформації банку
 13. Актуальні питання пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленність, організація охорони приміщень банків та питання стандартизації та сертифікації)
 14. Управління інцидентами інформаційної безпеки
 15. Основні вимоги щодо кандидатів на заміщення вакантних посад у підрозділах Служби безпеки банку
 16. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів
 17. Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації
 18. Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
 19. Інтегрована система захисту інформації банку (створення, застосування та розбудова)
 20. Побудова акредитованого центру сертифікації ключів – обгрунтування, ведення проекту, вимоги реалізації. Захист від несанкціонованих дій в системі клієнт-банк
 21. Передові технології верифікації у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством
 22. Організоване шахрайство та перспективні напрямки розвитку anti-fraud стратегії в роздрібному кредитуванні
 23. Організація економічної та інформаційної безпеки банку. Оцінка ділової репутації банку – NEW
 24. Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків – NEW
 25. Використання наявних масивів даних в процесі протидії шахрайству в роздрібному кредитуванні – NEW
 26. Паравербаліка – технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок – NEW
 27. Управління ризиком шахрайства в процесі кредитування корпоративних клієнтів – NEW
Безпека карткового бізнесу
 1. Практичні аспекти забезпечення безпеки карткового бізнесу в банку
 2. Практичні аспекти моніторингу підозрілих транзакцій. Особливості моніторингу емісії, еквайрингу та СNP (card not present) операцій
 3. Безпека систем дистанційного банківського обслуговування, удосконалення методів захисту від несанкціонованих платежів
 4. Безпека еквайрингової мережі
 5. Практичні аспекти протидії шахрайству в банкоматній мережі
 6. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення безпеки ПІН. Доставка ПІН альтернативними методами
 7. Досвід впровадження PCI DSS в банку. Аудит PCI DSS
Інше
 1. Взаємодія зі страховими компаніями, методологія, технологія та практика реалізації ефективної співпраці банку та страхової компанії
 2. Аналіз небанківських фінансових інститутів та оцінка ризиків при співпраці з ними
 3. Діловий етикет
 4. Бізнес-презентація банку та банківських продуктів. Майстерність переконливого виступу. Практика підготовки та проведення
 5. Тайм-менеджмент
 6. Основи управління проектами. Організація системи управління проектами у банку
 7. Основи MS ACCESS та MS EXCEL. основи програмування, застосування в банківській практиці
 8. Тренінг «Стрес-менеджмент. Прийоми зняття наслідків впливу стресу з психіки і тіла працівників банку. Техніки формування стресостійкості. Стрес-гігієна. Стрес-профілактика»
 9. Ефективний пошук в Інтернет
 10. Психологічні аспекти успішного проведення переговорів. Застосування технік нейро-лінгвістичного програмування, візуальної психодіагностики та невербальної комунікації для оцінки поведінки учасників переговорів
 11. Жорсткі переговори: переможець отримує все
 12. Організація роботи архівного підрозділу банку, електронні архіви 

 

 1. Внутрішній аудит банку
 2. Банківський менеджмент
 3. Бухгалтерський облік в банку
 4. Податковий облік в банку
 5. Кваліфікаційна програма підготовки фахівців з валютного контролю за експортно-імпортними операціями
 6. Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі
 7. Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
 8. Навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу у банку»
 9. Професійний аналіз підприємства-позичальника (практикум з фінансової діагностики бізнесу у контексті управління кредитними операціями банку)
 10. Організація та розвиток карткового бізнесу в банку
 11. Управління ризиками в банку: сучасні методи і технології
 12. Побудова внутрішньобанківської системи протидії шахрайству
 13. Управління персоналом в банку
 14. Англомовна банківська термінологія
 15. Кваліфікаційний курс підготовки касових працівників банків
 16. Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації 
Семінари, які проводяться спільно з компанією Alliance Factors, бізнес-партнером компанії S.W.I.F.T. (Росія) 
 1. Останні зміни в стандартах по клієнтським переказам та управлінню коштами. SWIFT та міжнародні платіжні системи
 2. Методи виконання клієнтських переказів та повідомлень SWIFT. Огляд платіжних систем TARGET2/Fedwire/CHIPS та концепції SEPA. Проведення розслідувань по платіжним інструкціям за допомогою повідомлень SWIFT
 3. Обробка нестандартних ситуацій та проведення розслідувань при розрахунках
 4. Формати SWIFT по операціях на грошових ринках
 5. Інкасо та документарні операції
 6. Рубльові розрахунки в системі SWIFT
 7. Операції SWIFT на товарному ринку
Семінари, які проводяться спільно з Frankfurt School of Finance & Management (Німеччина) 
 1. Практики фінансування підприємств аграрного сектору 
 2. Управління філіями в банку
 3. Стрес-тестування в банках та фінансових установах
 4. Розвиток нових роздрібних продуктів
 5. Нові кредитні продукти для корпоративних клієнтів
 6. Операційний ризик - Система контролю операційних ризиків, виконання вимог нормативно-законодавчої бази та відповідні моделі
 7. Управління активами та пасивами
 8. Аналіз управління банком
 9. Трансфертне ціноутворення в банку
 10. Фінансова математика
 11. Контролінг в банку
 12. Ризик-менеджмент - практичний семінар
Семінариякі проводяться спільноз International Training Center for Bankers (Угорщина) 
 1. Структуроване кредитування та синдициковані кредити
 2. Фінансова реструктуризація корпоративних кредитів, управління портфелем прострочених кредитів та корекція проблемних позик
 3. Управління банківськими продуктами
 4. Кредитний скоринг в банках
Семінари, які проводяться спільно з Challenges Worldwide (Великобританія) 
 1. Управління картковим бизнесом
 2. Безпека ведення карткових операцій
 3. Принципи та практика управління операційними ризиками
 4. Фінансування міжнародної торгівлі – процедури та практика
 5. Фінансування міжнародної торгівлі – Нові кредитні продукти для фінансування угод в експортно-імпортній діяльності
 6. Кредитування корпоративних клієнтів. Встановлення лімітів на окремі бізнеса та галузі економіки
 7. Реструктуризація проблемних кредитів
 8. Розвиток нового продукту - МСБ та корпоративний банкінг 
Семінари, які проводяться спільно з європейськими консультантами 
 1. Програма контролю якості та модернізації – зовнішня оцінка процесу аудиту у банку
 2. Вступ до регуляторної системи пруденційного банківського регулювання Базель II / Базель 2,5, Базель ІІІ в Україні
 3. Ключові показники ризику
 4. Запобігання, виявлення і розслідування фінансових злочинів
 5. KYC / AML - Політика «Знай свого клієнта» і протидія легалізації злочинних доходів  
 6. Управління філіями банку
 7. Нові кредитні продукти в умовах фінансової кризи
 8. Система управління безперервністю бізнесу в банку, заснована на стандартах ISO 22301. Від теорії до практики

         

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ
Стратегічне управління та планування, Казначейство, Внутрішній аудит та контроль, Управління персоналом банку, Залучення та обслуговування клієнтів, Банківськи продукти, Маркетинг, Кредитування, Робота з проблемною заборгованістю, Управління ризиками в банку, Фінансовий моніторинг, Цінні папери, Валютні операції та валютний контроль, Бухгалтерський облік, розрахунки та оподаткування, Операції з платіжними картками, Розрахунково-касове обслуговування, Правове регулювання діяльності банку, Банківська безпека


семінари для банкірів
тренінги для банкірів