семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірівo

фінансово-банківський сектор

Семінари, що відбулися

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій

Вересень 2019р.

 • Практичне впровадження змінного режиму та застосування графіків змінності згідно вимог законодавства. Сумарний облік робочого часу
 • Модель управлінського обліку в банках: досвід впровадження

Серпень 2019р.

 • Відповідальність членів ради банку: Питання та відповіді
 • Облік необоротних активів: бухгалтерські та податкові аспекти
 • Банківські гарантії, контргарантії та резервні акредитиви як банківські операції, історія та еволюція, передумови їх виникнення, види та ризики на кожному етапі структурування та реалізації проекту, як в Україні, так і закордоном
 • Впровадження вимог 95 Постанови: практичні аспекти
 • Стрес-тестування інформаційного ризику (безпека)
 • Система управління операційним ризиком згідно з вимогами Постанови Правління НБУ № 64
 • Управління ситуаціями конфлікту інтересів. Корупція як вид зловживання ситуацією конфлікту інтересів

Липень 2019р.

 • Програма для працівників фронт-офісу 'Фінансовий моніторинг у банку'
 • Нові вимоги до складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ, затверджених Постановою Правління НБУ від 13.11.2018 №120.
 • Система BANK ID Національного банку України
 • Управління банківськими ризиками і капіталом в світлі впровадження постанови НБУ №64: теоретичні та практичні аспекти - від побудови організаційної структури до ідентифікації, оцінки і лімітування окремих ризиків
 • Актуальні питання організації роботи архівного підрозділу банківської установи
 • Круглий стіл - обмін досвідом 'Вирішення практичних завдань щодо управління комплаєнс-ризиками'
 • Психологічні аспекти в роботі внутрішніх аудиторів
 • Круглий стіл 'Особливості ідентифікації публічних діячів. Встановлення кінцевих бенефіціарних власників. Нові вимоги до відкриття рахунків юридичним особам-нерезидентам'
 • Роль та місце внутрішнього аудиту у системі корпоративного управління
 • Круглий стіл 'Обговорення правових питань щодо звернень, заяв, скарг фізичних та юридичних осіб до Національного банку України та банків України'
 • Комплаєнс інформаційної безпеки в 2019: на що звернути увагу при перегляді СУІБ

Червень 2019р.

 • Проведение операций с использованием системы SWIFT
 • Оподаткування проблемної та безнадійної заборгованості, прощеного боргу, операцій із заставним майном
 • Реалізація ІІІ та IV етапів впровадження Постанови Правління НБУ N 64 'Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах'
 • Особливості спілкування з проблемними клієнтами-боржниками. Ведення переговорів зі складними особистостями
 • Правові позиції нового законодавства про банкрутство. Судова практика
 • Впровадження процесів управління інформаційними ризиками відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 27005:2018
 • Нові правила регулювання операцій з банківськими металами. Практика застосування
 • Круглий стіл 'Лібералізація валютного законодавства в Україні: практичний досвід для банків'
 • Модульний кваліфікаційний курс 'Останні зміни у вимогах до бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків України'
 • Круглий стіл 'Ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу: теорія та практика. Поглиблена перевірка клієнта як інструмент уникнення ризикової діяльності. Можливі шляхи автоматизації процесу аналізу фінансових операцій. Сценарний аналіз'

Травень 2019р.

 • Круглий стіл 'Податкові наслідки звернення стягнення та подальшої реалізації заставного майна'
 • Бізнес-сніданок 'Захист персональних даних. Імплементація вимог GDPR' (за участю представника Юридичного департаменту НБУ)
 • Круглий стіл 'Внутрішній аудит. Окремі аспекти перевірки питань, визначених Методологічними рекомендаціями щодо організації корпоративного управління в банках України від 03.12.2018 №814-рш'
 • Практикум з визнання та оцінки фінансових інструментів та розрахунку резервів під кредитні ризики згідно МСФЗ
 • Семінар для методологів комерційних банків 'Управління внутрішніми документами банку'
 • Корпоративний секретар банку
 • Особливості використання документарного акредитива в якості платіжного інструмента та інструмента фінансування торгівлі
 • Гарантії, контргарантії та резервні акредитиви як банківські операції, природа їх виникнення, види та ризики на кожному етапі структурування та реалізації проекту
 • Актуальні питання вивчення ризиків профілів клієнтів
 • Круглий стіл 'Особливості фінансового моніторингу операцій з цінними паперами - практичні приклади'
 • Круглий стіл 'Складні питання при встановленні реальних власників. Непрозорі структури власності (трасти, трастові конструкції)'
 • Робочий час у 2019р. Кадрові документи роботодавця. Договори ЦПХ як «не приховані» трудові відносини. Практика контролю та перевірок органами Держпраці. Захисні дії роботодавців
 • Внутрішній аудит казначейських операцій
 • Проведення самооцінки стану інформаційної безпеки та підготовка до комплексної перевірки банку з питань впровадження СУІБ (за постановою 95)
 • Професійний аналіз підприємства-позичальника. Модуль 4. «Професійна оцінка інвестиційного проекту»

Квітень 2019р.

 • Круглий стіл-обмін досвідом 'Практика впровадження підрозділом комплаєнс функцій, передбачених вимогами нормативно-правових актів НБУ'
 • Розбудова Anti-Fraud системи в роздрібному кредитуванні: загрози шахрайства, виклики бізнесу, організація роботи, залучення інновацій
 • Нові вимоги до складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ, затверджених постановою Правління НБУ від 13.11.2018 №120. Вимоги, які запроваджуються для гармонізації з вимогами ЄС до звітності. Зміни до правил організації статистичної звітності, нові вимоги та пояснення до формування статистичних показників
 • Круглий стіл 'Внутрішній аудит. Вимоги до перевірки корпоративного управління банку' (за участю представника Департаменту виїзних перевірок НБУ)
 • Тренінг 'Особливості спілкування з проблемними клієнтами-боржниками. Ведення переговорів зі складними особистостями'
 • Круглий стіл 'Нова редакція Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні'
 • Практичний семінар 'Управління заставним майном, системний підхід'
 • Круглий стіл 'МСФЗ 15 «Виручка по договорам з покупцями»: вплив на бухгалтерський облік та звітність банку'
 • Програма підвищення кваліфікації 'Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні'
 • Круглий стіл 'Внутрішній аудит банківської групи'
 • Впровадження процедур внутрішнього контролю на практиці. Види контролю та їх реалізація
 • Практикум 'Аналіз фінансової звітності позичальника'
 • Професійний аналіз підприємства-позичальника. Модуль 3. «Оцінка грошових потоків та робочого капіталу»

Березень 2019р.

 • Круглий стіл 'Основні аспекти та методи повернення банками коштів постраждалим (юридичним та фізичним особам) від шахрайства та соціальної інженерії. Практичні приклади'
 • Круглий стіл 'Шахрайство з банківськими платіжними картками та способи протидії. Моніторинг операцій з ПК'
 • Впровадження вимог МСФЗ 16 "Оренда"
 • Круглий стіл 'Внутрішнє шахрайство. Перевірка контрагентів. Система управління ризиком шахрайства. Система автоматизованого моніторингу з протидії Внутрішнім та зовнішнім протиправним проявам'
 • Цикл семінарів "Організація фінансового моніторингу в банку"
 • Цикл семінарів 'Внутрішній аудит банку'
 • Форум Особливості управління Комплаєнс-ризиком в банках України
 • Профіль матриць та колективна придатність органів управління банку
 • Управління інформаційним ризиком
 • Нові вимоги до складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління НБУ від 13.11.2018 №120. Вимоги, які запроваджуються для гармонізації з вимогами ЄС до звітності. Зміни до Постанови Правління НБУ від 13.11.2018 №120
 • Тренінг 'Практична конфліктологія та стрес - менеджмент у переговорному процесі'
 • Практика впровадження сучасних інструментів контролінгу в комерційному банку
 • Метод дисконтування грошових потоків: застосування в бухгалтерському обліку
 • Практикум "Визнання та оцінка договорів оренди згідно з МСФЗ 16 «Оренда»"
 • Оптимізація бізнес-процесів як передумова підвищення якості обслуговування клієнтів мережі продажів
 • Будівництво, реконструкція, технічна інвентаризація: юридичні аспекти

Лютий 2019р.

 • Профессиональный анализ предприятия-заемщика. Модуль 2. «Диагностика и мониторинг проблем предприятия»
 • Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування Національним банком України нової державної політики у банківській сфері щодо роботи з електронними документами
 • Семінар-практикум «Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України» (застосування рішення Правління НБУ №814-рш від 03.12.2018 р.)
 • Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту
 • Основні вимоги щодо ведення касових операцій банками в Україні, порядок організації роботи в підрозділах перерахунку та зберігання валютних цінностей
 • Написання та формування бізнес-процесів з урахуванням точок контролю відповідно до вимог Постанови від 11.06.2018 року N 64 'Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах'
 • Семінар-практикум 'Управління кредитним ризиком. Кредитування сільгоспвиробників, аналіз платоспроможності'
 • Особливості бухгалтерського обліку операцій зміни умов (модифікації) фінансових активів банків згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та вимогами НБУ (за участю заступника директора Департаменту бухгалтерського обліку НБУ)
 • Підтверджені та непідтверджені документарні акредитиви як форми розрахунків за зовнішньоекономічними та внутрішніми контрактами. Практичні моменти використання акредитивів, шляхи мінімізації ризиків сторін-учасників угоди
 • Інструменти та способи легалізації відмивання кримінальних доходів (типологічні дослідження ДСФМУ). Взаємодія Держфінмоніторингу з банківськими установами
 • Семінар-практикум 'Політика винагороди в банках'
 • Як підготуватися до проведення зовнішньої оцінки внутрішнього аудиту: програма забезпечення якості та поліпшення функції внутрішнього аудиту
 • Професійний аналіз підприємства-позичальника. Модуль 1. «Системний аналіз фінансової звітності»

Січень 2019р.

 • Програма підвищення кваліфікації 'Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в Україні'
 • Практичні аспекти здійснення моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю та управління комплаєнс-ризиками
 • Круглий стіл 'Бухгалтерський облік та розкриття інформації у фінансовій звітності операцій з похідними фінансовими інструментами згідно з МСФЗ. Огляд змін нормативно-правової бази Національного банку України (Постанова НБУ № 153 від 26.12.2018)'
 • Круглий стіл 'Формат XBRL: подання звітності за МСФЗ таксономією'
 • Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку
 • Аудит системи внутрішнього контролю в банку
 • Облікове супроводження операцій банку з цінними паперами (фінансовими активами)
 • Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
 • Нові вимоги до складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління НБУ від 13.11.2018 №120. Вимоги, які запроваджуються для гармонізації з вимогами ЄС до звітності. Зміни до постанови правління НБУ від 13.11.2018 №120. Нові вимоги та пояснення до формування статистичних показників
 • Мотивація та стимулювання персоналу в банківській системі: принципи, методи, інструменти

Грудень 2018р.

 • Кваліфікаційний курс 'Підготовка касових працівників банку'
 • Антифрод юридичних осіб на етапах: прийняття рішення про кредитування, моніторингу виконання умов кредитування, реструктуризації кредиту
 • Впровадження МСФЗ 16: бухгалтерські та податкові аспекти
 • Тренінг 'Особливості спілкування з проблемними клієнтами-боржниками. Ведення переговорів зі складними особистостями'
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ (Постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129 зі змінами). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що запроваджуються для гармонізації з вимогами ЄС. Постанова Правління НБУ від 13.11.2018р. №120
 • Постанова НБУ №95 від 28.09.2017р.: впровадження з мінімальними витратами, міфи, проблеми. Реалізація та оптимізація процесів
 • Окремі питання обліку фінансових активів банків згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та вимогами нормативно-правових актів НБУ (за участю заступника директора Департаменту бухгалтерського обліку НБУ)
 • Комплаєнс та Корпоративне управління
 • Семінар-практикум 'Оцінка Наглядової ради акціонерного товариства'
 • Банківська таємниця. Правові аспекти щодо порядку розкриття банківської таємниці
 • У фокусі: активізація вексельних розрахунків. Роль банків, нові можливості та виклики
 • Практичне застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні ідентифікації, вивченні діяльності клієнтів, виявленні ризикових операцій
 • Ідентифікація різних категорій клієнтів, проблемні питання виявлення та обслуговування ПЕП. Аналіз та методи виявлення клієнтів з ризиковою діяльністю, встановлення бенефіціарних власників

Листопад 2018р.

 • Цикл круглих столів, присвячених питанням корпоративного управління в банках
 • Побудова системи оцінки персоналу банку
 • Особливості здійснення виконавчого провадження з участю банків
 • Круглий стіл 'Актуальні питання складання фінансової звітності банками'
 • Модульний кваліфікаційний курс 'Внутрішній аудит банку'
 • Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування Національним банком України нової державної політики у банківській сфері щодо роботи з електронними документами
 • Цикл семінарів 'Система управління ризиками в банку і банківських групах: сучасні методи, технології та вимоги регулятора'
 • Управління кредитним ризиком. Оцінка платоспроможності боржника на індивідуальній основі
 • Модульний кваліфікаційний курс 'Фінансування міжнародної торгівлі'
 • Тренінг 'Професійна ефективність касирів в стресових умовах діяльності'
 • Управління ризиками & корпоративне управління
 • Ранковий тематичний міні-тренінг 'Стрес та професійне вигорання: техніки відновлення та захисту'
 • Проблемні питання звернення стягнення на предмет застави
 • Законодавчі та практичні аспекти інтеграції криптовалют і блокчейна в банківський бізнес
 • Кваліфікаційний курс 'Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в банківських установах України'

Жовтень 2018р.

 • Круглий стіл 'Формат XBRL: перехід банків України на подання звітності за МСФЗ таксономією'
 • Протидія внутрішньобанківському шахрайству
 • Кваліфікаційний курс 'Організація фінансового моніторингу в банку'
 • Робота Національного банку України зі зверненнями, заявами та скаргами фізичних та юридичних осіб. Процес формування Національним банком України відповідей на листи заявників. Співпраця Національного банку України з банками України
 • МСФЗ 16 'Оренда' (спільно з PwC)
 • Основи складання фінансової звітності банків
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129 зі змінами). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що запроваджуються для гармонізації з вимогами ЄС
 • Еволюція та трансформація системи готівкового обігу в Україні. Удосконалення існуючих норм захисту приміщень банків в Україні. Стандартизація і оцінка відповідності засобів захисту і безпеки
 • Кваліфікаційний курс 'Внутрішній аудит банку'
 • Операції банків пов’язані з наданням і обслуговуванням гарантій, їх види, суть та особливості. Нормативна база основних регулюючих документів яким вони підпорядковуються. Поетапний розгляд існуючих практик застосування гарантії або її аналогів. Ризики, можливості, обов’язки банків та інших учасників на кожному етапі реалізації проекту
 • Організація діловодства та документообігу в банку. Технології роботи з вхідною та вихідною документацією
 • Теорія і практика побудови та автоматизації бюджетної системи банку

Вересень 2018р.

 • Оцінка процесів кредитного аналізу позичальників юридичних осіб на прикладі функціонально-вартісного аналізу (ФВА) по більше ніж 300 операціям та специфічним критеріям
 • Впровадження IFRS 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення у банківській сфері
 • Тренинг 'Пратикческая конфликтология и стресс-менеджмент в переговорном процессе'
 • Оцінка органів управління акціонерного товариства
 • Комплаєнс інформаційної безпеки в 2018: що далі?
 • Круглий стіл 'Ефективні способи протидії шахрайству з банкоматами'
 • Комплексна оцінка ризиків підрозділом внутрішнього аудиту
 • Виявлення інструментів та способів легалізації корупційних доходів. Взаємодія Держфінмоніторингу з банківськими установами
 • Сучасний стан архівної справи в банківській системі України
 • Кваліфікаційний курс 'Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в банківських установах України'
 • Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (mass affluent, high net worth individual)
 • Виявлення шахрайства в процедурах банківського андеррайтингу
 • Облік фінансових інструментів банків згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та вимогами нормативно-правових актів НБУ (за участю Заступника Директора Департаменту бухгалтерського обліку НБУ)

Серпень 2018р.

 • Банківське обслуговування документарних операцій (випуск та супроводження документарних акредитивів, банківських гарантій та резервних акредитивів, здійснення розрахунків у формі документарного інкасо)
 • Взаємодія корпоративного управління та системи внутрішнього контролю
 • Впровадження ефективної методики управління комплаєнс ризиками в банку
 • Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування Національним банком України нової державної політики у банківській сфері щодо Роботи з електронними документами

Липень 2018р.

 • Впровадження МСФЗ 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення у банківській сфері
 • Інформація з обмеженим доступом та банківська таємниця. Вимоги щодо збереження та розкриття банківської таємниці. Захист інтересів клієнта та виконання нормативних вимог у зв’язку з приєднанням України до Міжнародної системи обміну фінансовою інформацією відповідно до стандартів автоматичного обміну фінансовою інформацією (CRS). Дотримання Загальних правил захисту даних GDPR
 • Круглий стіл 'Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу - підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін'
 • Акредитивні форми розрахунків за контрактами та нормативні документи яким вони підпорядковуються. Розгляд та обговорення нової редакції Постанови Правління НБУ №514, практичних моментів використання акредитивів (в тому числі резервних) та шляхи мінімізації ризиків сторін-учасників угоди
 • Актуальні питання перевірок банківських установ (спільно з Crowe Horwarth AC Ukraine)
 • Модифікація фінансових активів
 • Круглий стіл 'Актуальні питання податку на прибуток'

Червень 2018р.

 • Внутрішній аудит валютних операцій та кредитного ризику
 • Внутрішній аудит казначейських операцій
 • Практика здійснення міжнародних банківських платежів
 • Кредитний ризик-менеджмент на основі скорингу. Рішення на базі продуктів SAS
 • Автоматизація систем фінансового моніторингу та комплаєнс в банківській установі
 • Модульний кваліфікаційний курс 'Бухгалтерський облік в банку'
 • Семінар-практикум 'Практика оцінки ризиків. Стрес-тестування'
 • Практикум по МСФЗ для банківського сектора. Модуль 2 'Впровадження МСФЗ 9 до обліку фінансових інструментів та оцінки резервів під кредитні ризики'
 • Круглий стіл 'Особливості здійснення банками фінансового моніторингу при виконанні ними функцій професійних учасників ринку цінних паперів'
 • Круглий стіл 'Депозитарний облік державних цінних паперів: особливості проведення операцій та нові можливості для ринку'

Травень 2018р.

 • Тренінг «Майстер презентації: алгоритм публічного виступу»
 • Ключові аспекти системи планування та аналізу в комерційному банку. Сучасні підходи
 • Практичні аспекти контролінгу як системи управління ефективністю банку
 • МСФЗ 9 'Фінансові інструменти' - питання практичного застосування для банків (спільно з PwC)
 • Аудит системи управління ризиками (спільно з Crowe Horwarth AC Ukraine)
 • Оцінка якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в банку
 • Круглий стіл «Реконструкція та перепланування нерухомого майна: юридичні аспекти»
 • Розбудова Anti-Fraud системи в роздрібному кредитуванні: загрози шахрайства, виклики бізнесу, організація роботи, залучення інновацій
 • Стан і тенденції розвитку готівково-грошового обігу в Україні. Концептуальні підходи до регуляторної діяльності Національного банку України
 • Виявлення інструментів та способів легалізації корупційних доходів. Взаємодія Держфінмоніторингу з банківськими установами
 • Оцінка захищеності бізнесу методом тесту на проникнення в інформаційні системи
 • Планування життєвого циклу електронного документу
 • Круглий стіл «Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами: принципи МСФЗ та вимоги Постанови Правління НБУ №14 від 21.02.2018р.»

Квітень 2018р.

 • Управління заставним портфелем. Системний підхід
 • Система контролінгу ефективності точок продажів в комерційному банку. Практичні аспекти
 • Розрахунок ефективної ставки відсотка з урахуванням останніх змін в нормативних документах НБУ
 • Круглий стіл 'Практичні аспекти організації роботи з пов'язаними особами в банках'
 • Вебінар 'Перехід на реліз Alliance 7.2 (Release Seminar 7.2)' (спільно з компанією Alliance Factors, бізнес-партнером SWIFT)
 • Організація безперервної діяльності банку
 • Структура системи управління персоналом: від побудови до перевірок НБУ та Мінпраці
 • Цикл семінарів 'Управління ризиками в банку: сучасні методи і технології'
 • Окремі питання здійснення валютного контролю в банку
 • Круглий стіл «Публічні особи: особливості роботи банку з клієнтами категорії РЕР»
 • Круглий стіл «Проблемні питання ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Заходи з удосконалення існуючих систем та процесів»
 • Круглий стіл «МСФЗ 16 «Оренда»
 • Організація банками в Україні касової роботи в сучасних умовах

Березень 2018р.

 • Кваліфікаційний курс з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні
 • Семінар-практикум 'Практичні питання застосування Постанови НБУ №351'
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Круглий стіл 'Оподаткування доходів фізичних осіб під час виплати доходів банківською установою у 2018р.'
 • Практичні аспекти фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картками
 • Кваліфікаційний курс 'Внутрішній аудит в банку'
 • Кредитний аналіз корпоративних клієнтів. Аналіз структурних та галузевих ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником
 • Облік фінансових активів та зобов’язань банку відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інструментами в банках України
 • Теорія та практика дотримання вимог Закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) у фінансових установах. Зміни в законодавстві України
 • Тестування показників фінансової звітності підприємств позичальників банків на предмет виявлення маніпулювання звітністю в шахрайських цілях. Практичні інструменти виявлення шахрайських схем: форми, моделі та підходи, які ідентифікують неправдиву або сфальсифіковану фінансову звітність
 • Виявлення шахрайства в процедурах банківського андеррайтингу
 • Круглий стіл 'Окремі питання нормативного забезпечення архівного зберігання електронних документів та документів на електронних носіях'
 • Правове регулювання будівництва: практичні аспекти

Лютий 2018р.

 • Практика аналізу та бюджетування відповідності СУІБ Постанові НБУ №95
 • Побудова системи внутрішнього контролю в банках України з урахуванням міжнародного досвіду та досвіду країн Європейського Союзу. Роль служби комплаєнс у СВК
 • Кваліфікаційний курс 'Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання'
 • Види та схеми фінансування міжнародної торгівлі
 • Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів яким вони підпорядковуються. Розгляд практичних моментів використання всіх видів банківських гарантій та шляхи мінімізації ризиків сторін-учасників угоди
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Практика здійснення міжнародних банківських платежів
 • Забезпечення безперервності бізнес-процесів на випадок інцидентів кібербезпеки: ключові контролі
 • Ключові аспекти системи планування та аналізу в комерційному банку. Сучасні підходи
 • Електронний документообіг та автоматизація процесу валютних операцій. Практичні кейси по валютному контролю в зовнішньоекономічній діяльності
 • Круглий стіл 'Актуальні питання податкових перевірок банківських установ. Розкриття інформації про податок на прибуток у фінансовій звітності'
 • Визначення основних проблем організації системи комплаєнс-контролю у банках та шляхи їх вирішення
 • Фотобіометрія в банківських процедурах протидії шахрайству: легко, дешево, ефективно
 • Практика проведення аудиторських перевірок дотримання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу та питань здійснення операцій з платіжними картами

Січень 2018р.

 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ (постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Використання нових процесуальних кодексів в судових спорах за участю банків
 • Круглий стіл «Застосування електронного підпису в банківських установах згідно вимог Постанови НБУ №78 від 14.08.2017»
 • Семінар-практикум 'Практичні питання застосування Постанови НБУ № 351 від 30.06.2016р'
 • Система електронних платежів Національного банку України. Підсумки впровадження СЕП-3, перспективи розвитку СЕП-3 і зміст проекту СЕП-4
 • Круглий стіл «Правові засади валютного регулювання з урахуванням останніх змін»
 • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
 • Практикум 'Професійний аналіз підприємства-позичальника'. Модуль 4. Професійна оцінка інвестиційного проекту
 • Облік фінансових інструментів у банках України згідно з МСФЗ 9 та новими вимогами НБУ (за участю заступника директора Департаменту бухгалтерського обліку НБУ)
 • Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість
 • Серія круглих столів 'Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)' 'Публічні особи: особливості роботи банку з клієнтами категорії РЕР'
 • Круглий стіл 'Практичні аспекти реалізації норм Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (Постанова Правління НБУ №351 від 30.06.2016р.)'
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ
Семінари, відбулися, НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів